Play video
Mötet öppnas
Upprop
1. Fastställande av dagordning
Information om bränder - Niclas Palmgren, Räddningsnämndens ordförande
2. Motion angående cykelväg Reftele-Smålandsstenar
3. Motion angående elevmöten i kommunen
4. Nya Motioner - Motion angående attraktiv mark för bostäder mellan Mårtensgatan och Nissan i Gislaved
7. Valärende, val av lekmannarevisorer samt suppleanter i bolag och stiftelser
9. Information från revisionen - Kjell Claesson (M), vice ordf revisionen
10. Årsredovisning 2018, Gislaveds Kommunhus AB
11. Årsredovisning 2018, hela kommunen - Maria Martini, Ekonomichef
- Miljöbokslutet - Jessica Johansson, Utvecklingsledare avd, Hållbar Utveckling
- Mötet återupptas efter sändningsuppehåll - forts. ärende 11. Årsredovisning 2018, hela kommunen
- Mötet återupptas efter ajournering
12. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2018 för kommunens verksamhet
13. Redovisning av obesvarade motioner 2019
14. Uppföljning av intern kontroll 2018
15. Tomträttsavtal Ölmestad 12:2 i Reftele
16. Försäljning av fastighet, Godsmagasinet i Reftele
17. Fråga om tillstyrkan av vindkraftverk på Frostnäs 1:1 Burseryd - Hult 2:30 samt Guaström 1:4 i Gislaveds kommun
18. Meddelanden

25 april 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5, 6 o 8 utgår

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommande sändningar
Senaste

Hittar inga videoklipp