Play video
Mötet öppnas - Upprop - Justerare
1. Fastställande av dagordning
2. Svar på motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala miljöer för barn
3. Svar på motion om att källkritik och kritiskt tänkande behöver få en viktigare roll i elevers utbildning
5. Svar på interpellation angående riktlinjer för gatubelysning i Gislaveds kommun
6. Svar på interpellation angående kontroll av förtroendevaldas ersättningar
8. Fråga angående entledigande av AB Gislaveds hus VD
9. Valärende, Entledigande av suppleant i styrelsen för AB Gislavedshus
10. Information från revisionen
11. Kommunens årsredovisning 2016 inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut och miljöbokslut
- Årsredovisning - Maria Martini
- Miljöbokslut - Bengt-Göran Ericsson - Sonia Denkiewicz
- Personalbokslut - Suzi Pergel
12. Revisonsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2016 för kommunens verksamhet
- Björn Martinsson, ordförande i revisionen
13. Redovisning av obesvarade motioner 2017
14. Ägardirektiv för Gislaveds Kommunhus AB
15. Ägardirektiv för AB Gislavedshus
16. Ägardirektiv för Gisletorp Lokaler AB
17. Ägardirektiv för Gislaved Näringsliv AB
18. Ägardirektiv för Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag
19. Allmänna lokala föreskrifter för Gislaveds kommun
20. Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2017- 2019
21. Meddelanden
Direktsändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

Kommunfullmäktige 21 november 2019
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde som börjar torsdagen den 21 november 2019, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved