Närvaro
1.Fastställande av dagordning
4. Fråga
7. Utredning av kommunala arbetsmarknadsinsatser
8. Rådsöversyn
Mötet återupptas efter ajournering - forts ärende 8
9. Antagande av detaljplan för Uvekull 2:221 i Smålandsstenar
10. Marktaxa försäljning industrimark och arrenden
11. Riktlinjer för kommunal mark, markanvisningar och exploateringsavtal i Gislaveds kommun
12. Ansökan om reducering av detaljplaneavgift, AB Gislavedshus
13. Utveckling del av fastigheten Ölmestad 28:1, Reftele
14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Finnvedens samordningsförbund
15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Mediacenter i Jönköpings län
16. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Stiftelsen Torghuset
17. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Stiftelsen Isabergstoppen
18. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Stiftelsen Gisleparken
19. Reglemente för intern kontroll
20. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
21. Reglemente för arkiv
22. Revidering av socialnämndens reglemente
23. Revidering av kulturnämndens reglemente
24. Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
25. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
26. Revidering av fritidsnämndens reglemente
27. Revidering av tekniska nämndens reglemente
28. Revidering av fastighet- och servicenämndens reglemente
29. Reglemente för valnämnden
30. Revidering av räddningsnämndens reglemente
31. Meddelanden

17 juni 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 2, 3, 5 och 6 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018