Play video
Mötet öppnas - Upprop - Justerare
1. Fastställande av dagordning
3. Interpellation angående kritiskt granskande och källkritik i elevers utbildning på gymnasiet
4. Fråga angående uppsägning av AB Gislavedshus VD
5. Information om Mediacenter i Jönköpings läns verksamhet. Föredragning Jan Fransson förbundschef Mediacenter
6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Mediacenter i Jönköpings län
7. Valärende, entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
- Valärende, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige
8. Information från revisionen. Björn Martinsson, ordf. revisionen
9. Uppföljning av internkontroll 2016, hela kommunen
10. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Finnvedens samordningsförbund
11. Reglemente för rådet för social hållbarhet
12. Förvärv av aktier i Inera AB
13. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016, barn- och utbildningsnämnden
14. Begäran om täckning av kostnader för flyktingverksamhet, socialnämnden
15. Meddelanden
Direktsändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

Kommunfullmäktige 21 november 2019
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde som börjar torsdagen den 21 november 2019, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved