Mötet öppnas
Upprop
1.Fastställande av dagordning
2. Motioner
3. Svar på interpellation angående socialnämndens budget
5. Frågor
7. Information från revisionen
Björn Martinsson (C), Ordförande revisionen
8. Fördelning av statsbidrag för flyktingverksamhet
9. Reglemente för Parlamentariska kommittén
10. Uppdrag Parlamentariska kommittén
11. Omvärldsanalys
12. Uppföljning 3 med helårsprognos 2018, hela kommunen
13. Samverkansavtal gällande gemensam bygg- och miljönämnd Gislaved-Tranemo
14. Reglemente för bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo
15. Reglemente för BM Utskott Gislaved
16. Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun
17. Ansökan om kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i kommunen, Fiber 35 ekonomisk förening
18. Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (Extra ärende)
19. Principer för inkallande av ersättare
20. Val av kommunrevisorer
21. Antal ledamöter i nämnder och bolag från mandatperioden 2019-2022 (Extra ärende)
22. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och övriga nämnder
23. Val av övriga revisorer
24. Val av ledamöter och ersättare i föreningar och styrelser, ombud m.m
25. Val av bolag och stiftelsestyrelser
26. Val av kommunalförbundet Mediacenter, Vallerstads gårds stiftelse, Södra Hestra sparbank och FINSAM
27. Val av Davidsonska donationens styrelse samt sockenkommittéer
28. Val av ledamöter till fullmäktiges beredning för demokrati och samhällsutveckling
29. Val av ledamöter och ersättare till Parlamentariska kommittéen
30. Val av ledamöter och ersättare till Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM)
31. Meddelanden

13 december 2018 - Kommunfullmäktige

Ärende 4 och 6 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

Hittar inga videoklipp