- Mötet öppnas -
- Upprop -
1. Fastställande av dagordning
2. Tema och Workshop gällande Strategi för hållbar utveckling
- Mötet återupptas efter paus
3. Ny Motion - Motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar
5. Frågor
7. Information från revisionen 2019 - Nena Stamenkovic (S), ordförande revisionen
8. Redovisning av obesvarade motioner 2019
9. Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2019, hela kommunen
10. Svar på motion angående samarbetet med Åkesson Management konsult
11. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020
12. Antagande av detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola i Öreryd
13. Försäljning av fastighet, Öreryd 4:7
14. Avveckling av Entreprenörsregionen, ekonomisk förening
15. Meddelanden

24 oktober 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 4 och 6 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018